Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Contact

contact • kontaktInstitute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 Tartu
Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Institute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 Tarturesearch ❀ teadustöö


🗯️
PhD dissertation at a glance • Doktoritöö linnulennult
💬 Working title (tööpealkiri):


🎯 Objectives (eesmärgid):👥 Participants (keelejuhid):


🎙️ Data type (andmete liik):*
📊 Corpus details (korpusinfo):🔎 Analysis (analüüs):

🪄 Supervisors (juhendajad):
An investigation of Swedish-Estonian teenagers' spoken language use
(1) Outline main patterns of using Estonian, Swedish and English, (2) compare with the language use of Estonian teenagers, (3) explain the effects of intra- and extralinguistic factors, (4) describe the speakers' language attitudes and multilingual identity
First- and second-generation adolescent (aged 12-17) Swedish Estonians (N=21)
Semi-structured dialogues (guided by bilingual prompts) on everyday topics with a fellow participant or investigator (collected online and in-person)
~20h recordings (transcribed in ELAN), 185,180 spoken word tokens, 18,038 utterances (12.5% of which are multilingual)
Mixed approach (qualitative and quantitative)
Sissevaade rootsieesti teismeliste suulisesse keelekasutusse

(1) Peamiste eesti, rootsi ja inglise keele kasutusmustrite kirjeldus, (2) võrdlus Eesti teismeliste keelekasutusega, (3) keelesiseste ja -väliste mõjude kaardistamine, (4) uuritavate keelehoiakute ja mitmekeelse identiteedi kirjeldamine
Noored (vanuses 12-17) esimese ja teise põlvkonna rootsieestlased (N=21)
(Kakskeelsete küsimuste toel peetud) poolstruktureeritud vestlused igapäevastel teemadel koos kaasosaleja või uurijaga (lindistatud veebis ja päriselus)
~20h lindistusi (transkribeeritud ELANis), 185 180 sõnet, 18 038 lausungit (millest 12,5% sisaldavad võõrkeelsusi)
Kombineeritud lähenemine (kvalitatiivne ja kvantitatiivne)
*Fieldwork was graciously supported by the Kadri, Nikolai, and Gerda Rõuk Research Fund. Tänan Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu uurimisfondi välitööde toetamise eest.
📄
PublicationsPublikatsioonid
Vihman, V-A., Pilvik, M.-L., Korkus, M.-L., and Praakli, K. (in review). Verinaiss “very nice”: The integration of English in Estonian teenagers’ instant messages.
Praakli, K.; Korkus, M.-L.; Mandel, A.; Kaukonen, E.; Kängsepp, A.; Aasa, T.; Algvere, K.; Eriksoo, H.; Mägi, M.; Tomson, G.; Lindström, L. (2022). „Mis keeles ma räägin, I don’t know“. Eesti sisuloojate inglise keele kasutusest YouTube’is [„Mis keeles ma räägin, I don’t know“. On the use of English by Estonian YouTubers]. − Philologia Estonica Tallinnensis, 7,  263−291. DOI: 10.22601/PET.2022.07.10.
Vihman, V.-A.; Praakli, K.; Pilvik, M.-L.; Korkus, M.-L. (2022). Kas noored on inglise keelega obsessed? Millest räägivad korpusandmed? [Are Estonian teenagers obsessed with English? What do the corpus data tell us?]. − Philologia Estonica Tallinnensis, 7,  292−322. DOI: 10.22601/PET.2022.07.11.
Korkus, M.-L. (2021). Sotsiopragmaatiline sissevaade koodivahetusele: näiteid rootsieesti teismeliste keelest [A sociopragmatic approach to code-switching: examples from  Swedish-Estonian teenage speech]. − Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics, 17,  141−157. DOI: 10.5128/ERYa17.08.
🗣️
TalksEttekanded
10.-12.04.2024
Tallinn


19.-21.06.2023
Tartu

27.-28.04.2023
Tallinn

20.-21.04.2023
Dublin
17.02.2023
Uppsala
13.10.2022
Tartu
01.-05.08.2022
Mainz

16.-17.06.2022
Tartu
06.11.2020
Tartu
25.09.2020
Tartu
Kas võtame järgmine küsimus? Sihitisekäände kasutusest rootsieesti noorte näitel
"Kas tšätikeel on uus telegramm?" (with Virve Vihman)
"Estonian from the heart, Swedish from the head": Exploring the spoken interactions of Swedish Estonian adolescents (poster)
"Ofc its eesti keel": inglise keel teismeliste tšätivestlustes (with Virve Vihman)

Innovation or simplification? Grammatical CILC in the language use of Swedish Estonian teenagers
How do teens talk? An insight into the language use of Swedish-Estonian bilinguals
Inglise keel teismeliste suulises ja tšätikorpuses: "nagu what does it mean?" (with Virve Vihman)
"And now say that in Swedish": using conversation groups to elicit multilingual speech from Swedish Estonian teens
Pilguheit eesti juutuberite sõnavarasse: for real, mis on nende vibe? (with Aive Mandel) 

Koodivahetuse näiteid rootsieesti noorte keelest
Miks nad blandavad? Koodivahetuse funktsioonidest viie rootsi-eesti kakskeelse teismelise näitelFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in